Cód Iompair

Brúigh ar seo chun cóip a íoslodáil/Click this link to download a copy.

Coláiste Ailigh

 

Cód Iompair

 

CAIGHDEÁN IOMPAIR A LEAGADH SÍOS

 

Cuirtear in iúl i gcaighdeáin Coláiste Ailigh na cineálacha iompair agus caidreamh a chruthóidh timpeallacht dhearfach don teagasc agus don fhoghlaim. Cuireann siad síos ar an iompar a bhfuiltear ag súil leis ó gach ball de phobal na scoile.

 

 

Léiríonn caighdeáin iompair Choláiste Ailigh luachanna mar seo a leanas:

 

 • meas ort féin agus ar dhaoine eile
 • cineáltas agus toilteanas cuidiú le daoine eile
 • cúirtéis agus dea-bhéasaíocht
 • cothroime
 • a bheith ullamh bealaí urramacha a úsáid chun deacrachtaí agus coimhlint a réiteach
 • maithiúnas.

 

Ba chóir do na caighdeáin an tiomantas dá bhfoghlaim féin agus d’fhoghlaim a gcomhpháirtithe a bhfuil an scoil ag súil leis ó mhic léinn a chur in iúl. Is féidir na gnéithe seo a leanas a bheith mar chuid den tiomantas:

 

 • freastal ar scoil go rialta agus a bheith poncúil
 • do dhícheall a dhéanamh sa rang
 • freagracht a ghlacadh as do chuid oibre
 • cloí leis na rialacha
 • cabhrú le timpeallacht dhearfach shábháilte a chruthú
 • meas a bheith agat ar an fhoireann
 • meas a bheith agat ar dhaltaí eile agus ar a gcuid foghlama
 • páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí scoile
 • meas dár dteanga agus ár gcultúr a léiriú.

 

Léiríonn caighdeáin an t-iompar do-ghlactha

 

Ar na bealaí chun fógairt do bhaill an phobail scoile na cineálacha iompair nach bhfuil inghlactha sa scoil is féidir feidhm a bhaint as caighdeáin, mar shampla:

 • iompar a ghortaíonn daoine eile (bulaíocht, ciapadh, leithcheal agus íospairt san áireamh)
 • iompar a chuireann isteach ar theagasc agus ar fhoghlaim
 • bagairtí nó duine eile a ghortú go fisiceach
 • damáiste do mhaoin
 • goid
 • dí-mheas a léiriú don teanga nó don chultúr.

 

Standards of Behaviour:

Coláiste Ailigh’s standards of behaviour express the kinds of behaviour and relationships that will create a positive environment for teaching and learning. They describe the behaviour expected of all members of the school community.

 

Coláiste Ailigh’s standards of behaviour reflect values such as:

 

 • Respect for self and others
 • Kindness and willingness to help others
 • Courtesy and good manners
 • Fairness
 • Readiness to use respectful ways of resolving difficulties and conflict
 • Forgiveness

 

The standards describe the commitment that the school expects from students to their own learning and to that of their peers. This commitment includes:

 

 • Attending school regularly and punctually
 • Doing one’s best in class
 • Taking responsibility for one’s work
 • Keeping the rules
 • Helping to create a safe, positive environment
 • Respecting staff
 • Respecting other students and their learning
 • Participating in school activities
 • Showing respect for our language and culture.

 

Standards signal unacceptable behaviour

 

Standards are also a way of signalling to members of the school community the kinds of behaviours that are not acceptable in the school, for example:

 • Behaviour that is hurtful including bullying, harassment, discrimination and victimisation)
 • Behaviour that interferes with teaching and learning
 • Threats or physical hurt to another person
 • Damage to property
 • Theft and Showing disrespect to our language and culture.

RÓIL AGUS FREAGRACHTAÍ/ROLES & RESPONSIBILITIES:

 

An Pátrún/The Patron:

 

Faoi fhorálacha an Achta Oideachais, 1998, tá Pátrún (Bord Oideachais agus Oiliúna, Co Dhún na nGall) ag Coláiste Ailigh, scoil a chuireann feidhmeanna áirithe i gcrích ar an sonrú san Acht.
Under the provisions of the Education Act 1998, Coláiste Ailigh has a Patron, namely, Donegal ETB, who carries out certain functions specified in the Act.

 

Bainistíonn an Bord Bainistíochta an scoil ar son an Phátrúin agus chun leas na mac léinn agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí. Ní foláir don Bhord:
The Board of Management manages the school on behalf of the Patron and for the benefit of the students and their parents/guardians/guardians. The Board must:

 

 • seasamh le sainspiorad na scoile agus bheith cuntasach don Phátrún ina leith sin
  Uphold the characteristic spirit of the school and be accountable to the Patron in this respect
 • dul i gcomhairle leis an bPátrún agus é nó í a choinneáil ar an eolas faoi chinntí agus faoi thograí
  Consult with and keep the Patron informed of decisions and proposals
 • a chuid polasaithe maidir le hiontráil, rannpháirtíocht, fionraí agus díbirt a fhoilsiú ar bhealach comhaontaithe leis an Phátrún (alt 15(d), An tAcht Oideachais, 1998).
  Publish its policies on admissions, participation, suspension and expulsion in a manner that has been agreed with the Patron

 

Ba chóir don Bhord Bainistíochta an cód iompair scoile a chur faoi bhráid an Phátrúin lena fhaomhadh d’fhonn na forálacha seo a chomhlíonadh.
In order to comply with these provisions, the Board of management will submit this code of behaviour to the Patron for approval following this review.

 

An Bord Bainistíochta/The Board of Management:

 

Is é ról foriomlán an Bhoird Bhainistíochta a chinntiú go bhforbraítear cód iompair sa scoil. Mar scoil lán-gaelach, tá ár bhféiniúlacht, éiteas, luachanna agus cultúr féin againn. Tá freagracht ar leith ar an Bhord as éiteas na scoile, chomh maith le freagracht fhoriomlán as polasaithe scoile. Bíonn ról lárnach ag an Bhord sa phróiseas lena bhféachfar ar na cineálacha caidreamh agus iompair a léireoidh an t-éiteas sin.
The overall responsibility for ensuring that a code of behaviour is prepared in the school rests with the Board of management. As an All Irish school, we have a unique identity, ethos, values and culture. The Board has particular responsibility for the ethos of the school, as well as having overall responsibility for school policies. The Board plays an active role in exploring the kinds of relationships and behaviours that will reflect the school’s ethos and responsibilities.

 

Tógann an Bord baill uile na scoile isteach le bheith páirteach san obair ar an chód iompair. Beidh taifead foirmiúil déanta ag an Bhord de ghlacadh leis an chód iompair, maille leis an dáta tosaithe agus cinntí athbhreithnithe maidir le cathain a dhéanfaí athbhreithniú ar an chód.

The Board makes sure that all the members of the school community have the opportunity to be involved in work on the code of behaviour. The Board of Management will formally record the adoption of the code of behaviour, the commencement date and decisions about when the code will be reviewed again.

 

An Príomhoide/The Principal:

 

Tascanna tábhachtacha ceannaireachta is ea forbairt nó athbhreithniú, agus cur i ngníomh an chóid iompair scoile a phleanáil. Beidh an fhreagracht ar an Phríomhoide as obair ar an gcód iompair a stiúradh, faoi threoir an Bhoird.
Leading the audit and review of the code of behaviour, and ensuring that it is implemented in the school, are important leadership tasks. It is the responsibility of the Principal, under the direction of the Board, to lead the work on the code of behaviour.

 

Múinteoirí agus baill fhoirne eile/Teachers and other staff members:

 

Tá ról ríthábhachtach ag múinteoirí in athbhreithniú nó nuashonrú an chóid iompair scoile. Tugann siad a saineolas gairmiúil ar na naisc idir iompar agus an fhoghlaim a thuiscint isteach leo sa phróiseas seo; chomh maith lena dtaithí ar na nithe a chuidíonn le mic léinn iad féin a iompar go maith; agus tugann siad eolas ar an scoil agus ar phobal na scoile leo.
Teachers and other staff members play important roles in the work in the review and updating of the code. They bring to this work their professional expertise in understanding the links between behaviour and learning; their experience of what works to help students to behave well; and their knowledge of the school and of the school community.

 

Tuismitheoirí/Caomhnóirí/Parents/Guardians:

 

Bhí ionchur dearfacha ag coiste na dtuismitheoirí i bhforbairt ár gcód. Éireoidh níos fearr le cód iompair má thugtar an deis do thuismitheoirí cur le próiseas forbartha athbhreithniú an chóid ar bhealaí cuiditheacha. Bainfidh a rannpháirtíocht leas as a n-ionchais, a

léargais agus a dtaithí. Cuideoidh sé freisin béim a leagan ar a bhfreagrachtaí as iompar a leanaí. Is féidir le comhoibriú idir tuismitheoirí/caomhnóirí agus baill fhoirne i bhforbairt an chóid iompair:

The parents committee had a positive contribution to the development of our code of behaviour. It will be more likely to work well where parents/guardians/guardians have meaningful ways of contributing to the development of review of the code. Their involvement drew on their expectations, insights and experiences. It will help to underline their responsibilities for their children’s behaviour. Joint work between parents/guardians/guardians and staff in the development of the code of behaviour can:

 

 • léargas a thabhairt do thuismitheoirí ar a bhfuil ag teastáil ó mhúinteoirí chun go mbeidís in ann teagasc go héifeachtach
  Give parents/guardians/guardians insight into what teachers need in order to be able to teach effectively
 • an t-ábhar a thabhairt do thuismitheoirí chun go bhféadfaidís na teachtaireachtaí faoin bhfoghlaim agus iompar a chuideoidh le scoil shona a chruthú a atreisiú sa bhaile
  Equip parents/guardians/guardians to reinforce at home the messages about learning and behaviour that are conducive to a happy school
 • cabhrú le tuismitheoirí/caomhnóirí braistint láidir bhróid a bheith acu as an scoil chomh maith le braistint na húinéireachta ar a hobair
  Help parents/guardians/guardians to have a strong sense of pride in the school and ownership of its work
 • cabhrú lena chinntiú go dtugann tuismitheoirí/caomhnóirí teachtaireachtaí comhleanúnacha do mhic léinn maidir leis an bhealach le caitheamh le daoine eile.
  Help ensure that parents/guardians/guardians give consistent messages to students about how to treat others

 

 

Daltaí/Students:

 

Bhí páirt ag na daltaí i bhforbairt an cód iompair. Is é is dóichí go dtacóidh daltaí le cód iompair sa chás gur chabhraigh siad lena fhorbairt. Is féidir le caidreamh muiníne idir múinteoirí agus mic léinn neartú de bharr an phróisis. Trína rannpháirtíocht san obair seo is féidir le mic léinn:
Our students played a role in putting the code of behaviour together. They are more likely to support a code of behaviour when they have helped to develop it. Relationships of trust between teachers and students can grow stronger through the process. Through their involvement, students:

 

 • chuala siad go díreach ó na múinteoirí faoina bhfuil ag teastáil le haghaidh an teagaisc agus na foghlama
  Heard directly from teachers about what is needed for teaching and learning
 • fuair siad taithí ar a bheith páirteach i gcomhiarracht lena chinntiú go mbeidh an scoil ina háit mhaith le teagasc agus le foghlaim
  Experienced being part of a collective effort to make sure the school is a good place to teach and learn
 • D’foghlaim siad faoi fhreagracht phearsanta a ghlacadh as a n-iompar agus as folláine a chéile agus folláine na múinteoirí
  Learned about taking personal responsibility for their behaviour and for each other’s wellbeing and the wellbeing of the teachers
 • D’fhoghlaim siad scileanna buntábhachtacha a bhaineann le héisteacht, le hidirbheartaíocht agus le difríochtaí a bhainistiú
  Learned essential skills of listening, negotiating and managing differences
 • fuair siad aitheantas as a dtaithí, a léargais agus a n-ionchais agus úsáid a bhaint astu sin.
  Had their experience, insights and expectations recognised and used and recognised.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN CÓD IOMPAIR

 

Is é atá sa chód iompair ná sraith clár, cleachtas agus nósanna imeachta a chuimsíonn plean na scoile chun cuidiú le mic léinn a bheith deá-iompartha agus foghlaim go maith ar scoil.

Cuidíonn an cód iompair le pobal na scoile éiteas, polasaithe, nósanna imeachta agus cleachtais na scoile a chothú a spreagann deá-iompair agus a choisceann iompar do-ghlactha. Cuidíonn an cód iompair le múinteoirí, agus le baill fhoirne eile, le mic léinn agus le tuismitheoirí/caomhnóirí oibriú lena chéile d’fhonn scoil éifeachtach shlán a bheith ann.

 

Rational/Purpose of Code of Behaviour

 

The code of behaviour helps the school community to promote the school ethos, relationships, policies, procedures and practices that encourage good behaviour and prevent unacceptable behaviour. The code of behaviour helps teachers, other members of staff, students and parents/guardians/guardians to work together for a happy, effective and safe school.

 

RIALACHA SCOILE: COLÁISTE AILIGH

 

 1. Cuireann Coláiste Ailigh oideachas d’ardchaighdeán ar fáil trí mheán na Gaeilge. Creideann sí sa Chultúr Ghaelach, i gcothromaíocht, i luach an duine agus i spiorad an náisiúin.

 

 1. Ba mhian linn a chur in iúl do thuismitheoirí / do chaomhnóirí agus do scoláirí go mbímid ag dréim le caighdeán ard-iompar agus comhoibriú i gColáiste Ailigh.

 

 1. Braitheann an coláiste ar chaighdeán ard iompar agus comhoibriú chun atmaisféar foghlama dearfach a chothú ina ndéantar deá-thréithe, pearsantacht, spioradáltacht, moráltacht agus sibhialtacht an duine a fhorbairt agus a spreagadh.

 

 1. Creideann an coláiste i spreagadh agus moladh an duine agus tabharfar moladh do dheá-obair agus iompar díograiseach.

 

 1. Má tharlaíonn sé go mbíonn iompar aon scoláire mí-shásúil cuirfear smachtbhannaí éagsúla i bhfeidhm chun déileáil le seo.

 

 1. Coláiste Ailigh is committed to providing a quality educational service through the medium of Irish in partnership with school personnel, students and parents.

 

 1. The philosophy of Coláiste Ailigh is the education of the whole person with a special emphasis on the promotion of the Irish language and culture.

 

 1. The Coláiste recognises, supports and endeavours to accommodate the right to each individual student to learn in an educationally conducive environment and endeavours to ensure that the educational, emotional, spiritual, psychological and moral welfare of each individual student is provided for at all times.

 

 1. To maintain such an atmosphere parents need to be aware that the highest standards of behaviour and cooperation are always expected from our students. To this end, Coláiste Ailigh encourages the cooperation and assistance of parents/guardians of the student.

 

 1. Merit awards and positive notes in the diary andon VSware are used to reward and encourage good behaviour and recognise significant achievement.

 

However, where students’ behaviour becomes unsatisfactory there is a need for sanctions to register disapproval of unacceptable behaviour.

 

CÓD IOMPAIR / CODE OF BEHAVIOUR

 

The code of behaviour is positive in nature and is centred on respect for oneself and the environment. It is developmental and will promote a spirit of self-discipline and integrity.

 

 1. SLÁINTE AGUS FOLLÁINE AN SCOLÁIRE /STUDENT HEALTH AND WELL-BEING

 

 1. Caithfidh gach scoláire éide scoile ceart a bheith orthu gach lá.
  All students attending the school are to wear the designated school uniform.
 2. Caithfidh culaith spóirt iomlán a bheith leat chun na scoile aon lá a bhfuil corpoideachais le bheith agat.
  Students must bring suitable physical education gear with them on days when it is required.
 3. Níl cead fáinní cluaise fada a chaitheamh. Ní cheadaítear ach stodaí cluaise. Níl cead stodaí/fáinní a chaitheamh in áit ar bith eile sa chorp ach amháin sa chluas.
  The wearing of jewellery is confined to stud earrings only.
 4. Má tá gruaig fhada agat, coinnigh ceangailte siar í.
  Hair should be neatly groomed at all times.
 5. Tá cosc iomlán ar bhuidéil Tippex, pinn lasair agus rudaí contúirteacha eile den tsórt.
  Bottles of Tippex, laser pens and any other items likely to cause injury have no place in the school and are strictly forbidden.
 6. Tá cosc iomlán ar chaitheamh tobac, alcól agus drugaí mídhleathacha eile san fhoirgneamh scoile, ar thimpeallacht na scoile, ag teacht nó ag imeacht ón scoil nó ag glacadh páirt i ngníomhaíocht scoile d’aon tsórt.

      Smoking, the consumption of alcohol and the possession of other illegal substances are all strictly forbidden within the school building, while on the school grounds, while travelling to and from school or while participating in any school activity.

 1. Tá cosc iomlán ar ghuma coganta.
  Chewing gum is strictly forbidden in Coláiste Ailigh.
 2. Ní thabharfaidh aon bhall den fhoireann leigheas d’aon tsórt amach do scoláire ar bith. Is é seo dualgas an scoláire féin agus tuismitheoirí/caomhnóirí.(Acht um Sláinte agus Sábháilteachta)
  In keeping with health and safety regulations, medication of any kind will not be administered by staff and is entirely the responsibility of the student, and his/her parent/guardian.

 

 1. SÁBHÁILTEACHT AN SCOLÁIRE / STUDENT SAFETY

 

 1. Níl cead timpeallacht na scoile a fhágaint ar aon chúis ach le cead roimh ré ó thuismitheoirí/chaomhnóirí, ón Phríomhoide nó baill eile d’fhoireann teagaisc na scoile a bhfuil an t-údarás seo acu.

      Students must remain within the school grounds during school hours and may only leave with the prior permission of parents/guardians, of the Principal or other designated persons.

 

 1. Tá nóta ó thuismitheoirí/caomhnóirí de dhíth (le síniú agus dáta scríofa air) fá choinne na rudaí seo a leanas:

      Notes, signed and dated by a parent/guardian must be written in the following circumstances:

 

 • Má bhíonn dalta as láthair ón scoil.

If a student is absent from school.

 • Má thagann dalta isteach mall ar scoil ar maidin.

If a student arrives late to school in the morning.

 • Más gá don dalta an scoil a fhágaint go luath ar aon chúis.

If a student must leave the school early for an appointment.

 • Muna bhfuil an obair bhaile críochnaithe nó déanta i gceart ag an dalta.

If homework is not completed or done properly.

 • Muna bhfuil éide scoile cearta ar an dalta.

If the student is not wearing the complete school uniform.

 

 1. Níl cead bheith ag rith i bhfoirgneamh na scoile.

      Running is not permitted in the school building.

 

 

 1. Níl cead fanacht thart timpeallacht na scoile tar éis am scoile ach amháin sa chumann obair bhaile nó gníomhaíocht scoile eile a bhfuil feitheoireacht á dhéanamh air.

      Students are not permitted to remain on school premises after school hours except when attending the homework club or another supervised school based activity.

 

 

 • TINREAMH AGUS PONCÚLACHT / ATTENDANCE AND PUNCTUALITY

 

 1. Caithfidh gach scoláire bheith i láthair sa scoil agus réidh don chéad trí rang an mhaidin sin gach maidin roimh 9.00 r.n.

      Students are expected to arrive in school before 9.00am with all necessary books and materials ready for the first three classes in the morning.

 

 1. Ní mór do dhaltaí an clár eolais a sheiceáil achan maidin chun socraithe feitheoireachta don lá a chinntiú (más ann iad), agus dul go seomra ranga an mhúinteora atá i mbun feitheoireachta don mhúinteoir atá as láthair.

 

 

Students must check the notice board each morning to ascertain arrangements in place for any absent teacher, and go to the covering teacher’s classroom during class scheduled with the absent teacher.

 

 

 1. Caithfidh gach scoláire déanamh réidh do ranganna nuair a bhuailtear an chéad chlog ag 11.12 r.n. agus 1.54 i.n. Níl cead filleadh ar thaisceadáin idir ranganna agus diúltófar an cead seo má iarrfar é.

      Students must prepare the necessary materials for class when the first bell is sounded at 11.12a.m. and 1.54 p.m. It is not permitted to return to lockers between classes and permission will be refused if sought.

 

 1. Caithfidh gach scoláire bheith i láthair ag an tionóil ag 11.00 r.n. maidin Dé hÁoine.

      All students must be present at assembly at 11.00 a.m. on Friday mornings.

 

 1. Caithfidh scoláire a thagann isteach mall ar aon chúis an leabhar mall a shíniú.

      A student who arrives late to school for any reason must sign the late book.

 

 1. Caithfidh scoláire atá ag fágaint na scoile ar aon chúis síniú amach mar is cóir.

      A student who leaves the school early for any reason must sign out as appropriate.

 

 

iv          IOMPAR GINEARÁLTA / GENERAL BEHAVIOUR

 

 1. Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Ní mór do scoláirí an Ghaeilge a úsáid sa scoil i gcónaí.
  Irish is the working language of the school. Students are expected to speak Irish at all times.
 2. Ní mór do scoláirí bheith múinte i gcónaí le foireann na scoile, lena chéile agus le cuairteoirí.
  Good manners, courtesy and respect towards each other, towards other members of the school community, and towards visitors to the school is a central requirement
 3. Ní mór do scoláirí treoir an mhúinteora a ghlacadh i gcónaí. Má iarrtar ort rud éigin réasúnta a dhéanamh, ní mór é a dhéanamh.
  Students are expected to respect and co-operate fully with teachers and other school staff. Students may not refuse to carry out reasonable requests made to them by a teacher or other members of staff.
 4. Níl cead bheith ag ithe nó ag ól sna seomraí ranga. Níl cead bheith ag ithe nó ag ól ach insan chearnóg mhór agus ag na hamanna leagtha síos ag an scoil. Fág gach seomra agus clós na scoile néata agus glan i do dhiaidh.
  Eating is confined to the cearnóg mhór and at designated times only. Students must co-operate in keeping classrooms and school grounds neat and litter free.
 5. Níl cead úsáid a bhaint as ríomhairí scoile nó an idirlíon ach faoi stiúiriú ball den fhoireann teagaisc.
  Access to computers and the internet is allowed only with direct supervision of teaching staff.

 

 

v        MAOIN NA SCOILE AGUS MAOIN PHEARSANTA/

SCHOOL AND PERSONAL PROPERTY

 

 1. Má dhéantar aon damáiste sa scoil tá sé de dhualgas ar an scoláire é seo a chur in iúl do mhúinteoirí láithreach. Ba chóir do scoláirí meas a bheith acu ar mhaoin na scoile, laistigh agus lasmuigh den seomra ranga i gcónaí, agus damáiste ar bith déanta de bharr droch-chúram nó mí-iompar a cheartú.

      If damage is caused to school property accidentally, a teacher must be informed immediately. Students must show respect for school property both in the classrooms and outside and make good any damage to such property caused by neglect or misbehaviour.

 1. Ní ghlacann an scoil aon fhreagracht as maoin an scoláire a bhíonn caillte nó a bhíonn damáiste déanta dí. Dá bhrí sin iarrtar ar thuismitheoirí / caomhnóirí na lipéid cóir a chur ar mhaoin phearsanta an scoláire.

      The school cannot accept responsibility for the loss or damage to students’ property and parents / guardians are advised to ensure that each student’s property be labelled accordingly.

 1. Níl cead ipod, “Apple watch”, raidió phearsanta nó aon rud cosúil leo a bheith tógtha isteach sa scoil.

      The use of ipods, “Apple” watches, personal stereos or any such equipment is forbidden.

 1. Tá cosc iomlán ar fón póca nó ceamara fón sa scoil. Glacfar aon fhón a bhíonn istigh i rith an lae scoile ar shiúl ón scoláire. Coinnítear sa scoil ar feadh dhá oíche é. I gcás go n-úsáideann scoláire ceamara fón le grianghraf nó taifead ar bith eile de scoláire eile nó aon bhall de phobal na scoile a ghlacadh i rith an lae scoile, cuirfear an scoláire ar fionraí.
  Tá eisceacht amháin ar an riail seo, agus is é sin má tá an fón in úsáid istigh sa seomra ranga le haghaidh teagasc agus foghlaim, faoi stiúradh mhúinteora. Ní mór do dhaltaí fón a fhágáil in oifig na scoile roimh agus i ndiaidh an ranga ina bhfuil sé in úsáid acu. Beidh polasaí úsáid inghlactha á forbairt againn i rith na scoilbhliana 2019/20.

 

      Mobile phones are prohibited during school hours. Students who breach this rule will have their phone confiscated for two nights.  Where a student breaches this rule by using a camera phone to take a picture or other recording, either of a fellow student or a staff member, at any stage during the school day, that student will be suspended.

      The one exception to this rule is where the phone is to be used in a particular class in the context of teaching and learning, under the teacher’s direction. The phone must be left in the school office before and after the class in which it is to be used. We will develop an acceptable usage policy during the 2019/20.

 1. Iarrtar ar scoláirí gan earraí luachmhara a bheith ar scoil leo. Thig le daltaí rudaí luachmhara a fhágáil san oifig i rith an lae scoile más gá.

Students are requested not to bring any valuable items to school with them. Valuables may be left in the office during the school day if necessary.

 

 

IOMPAR RANGA / CLASSROOM BEHAVIOUR

 

 1. Níl cead – ach i gcás éigeandála – an seomra ranga a fhágaint i rith ranga.
  It is not permitted – except under exceptional circumstances – to leave the classroom during class.
 2. Caithfidh obair bhaile a bheith déanta go críochnúil gach oíche agus nóta a bheith istigh muna bhfuil.
  Homework must be completed each evening and a note of explanation must be brought to school if this is not the case.
 3. Ní mór do scoláirí cloí leis na rialacha leagtha síos ag an múinteoir ranga.
  Students are expected to co-operate fully with all rules laid down by the subject teacher.
 4. Ba chóir do scoláirí fanacht go ciúin lasmuigh den seomra ranga go dtí go ligtear isteach iad.
  Students should assemble quietly outside the classroom until the subject teacher allows them to enter.

 

DIALANN SCOILE / SCHOOL DIARY

 

 1. Caithfidh scoláirí an dialann scoile a bheith leo in achan rang.
  Students must bring the school diary to each class with them every day.
 2. Caithfidh scoláirí an dialann a choimeád oscailte ar an bhord agus é a thabhairt don mhúinteoir má iarrtar orthu é seo a dhéanamh.
  The diary must be kept open on the desk and given to the subject teacher at his/her request.

   

   

 3. Caithfidh scoláirí an dialann a choimeád glan agus néata i gcónaí.
  Students musts keep the school diary neat at all times.
 4. Níl cead aon rud a stróiceadh amach as an dialann scoile, ag aon am, ar aon chúis.
  No pages are to be torn from the school diary at any stage, for any reason.
 5. Baileoidh an bliainmhúinteoir an dialann scoile uair sa tseachtain chun scrúdú a dhéanamh uirthi.
  The Year Head will examine the school diary on a weekly basis.
 6. Caithfear obair bhaile a scríobh sa dialann scoile.
  All homework must be recorded in the school diary.
 7. Caithfear an dialann scoile a bheith sínithe ag tuismitheoir/caomhnóir gach oíche. Ní mór an tuairisc iompair (leathanach oráiste) ar chúl na dialainne bheith sínithe achan seachtain.
  Homework must be checked and the school diary must be signed nightly by a parent/guardian. The behaviour sheet (orange) at the back of the diary must be signed weekly.
 8. Má theipeann ar scoláire obair bhaile a dhéanamh mar is ceart nó é/í féin a iompar mar is ceart sa seomra ranga scríobhtar cuntas dó sa dialann scoile.
  Failure of a student to do homework or to conduct himself/herself in the appropriate manner in class will be recorded in the school diary.
 9. Muna mbíonn an éide scoile iomlán ar an scoláire scríobhtar cuntas dó sa dialann scoile.

  Failure to wear the complete school uniform will be recorded on VSware.

 

OBAIR BHAILE / HOMEWORK

 

 1. Caithfidh obair bhaile a bheith déanta go críochnúil gach oíche agus nóta a bheith istigh muna bhfuil.

      Homework must be completed each evening and a note of explanation must be brought to school if this is not the case.

 

IMEACHTAÍ SCOILE / SCHOOL OUTINGS

 

 1. Nuair a bhíonn scoláire ag glacadh páirt in imeachtaí scoile, turasanna scoile nó gníomhaíochtaí d’aon sórt lasmuigh den churaclam scoile táthar ag súil le hiompar den chéad scoth agus comhoibriú iomlán leis an mhúinteoir i bhfeighil ar an imeacht. Má bhíonn gá leis an éide scoile táthar ag súil leis go gcaitear an éide scoile iomlán ceart. Baineann na rialacha scoile céanna leis na himeachtaí seo. Aon scoláire a ligeann síos a scoil, ligeann sé/sí síos iad féin agus an pobal áitiúil.

      When away on school outings or engaged in extra-curricular activities each student is expected to behave in an exemplary manner, complying with all the directions of the teacher in charge. School rules remain in force. If the school uniform is required, adherence to the full uniform code is expected. Students who bring dishonour to the school, bring dishonour to themselves and to their local community.

 

SCRÚDUITHE / EXAMINATIONS

 

 1. Baineann na gnáth rialacha scoile le hamanta scrúduithe. Táthar ag súil leis go mbeadh achan scoláire i láthair in am agus ullmhaithe d’achan scrúdú agus táthar ag súil le hiompar den chéad scoth ó gach scoláire le linn na tréimhse scrúduithe.

 

      School rules remain in force during examination periods. Each student is expected to attend punctually for each examination. Exemplary behaviour is always expected for the duration of the examination period.

 

 

Is iad seo a leanas dualgaisí na húdaráis éagsúla leis an phróiseas disciplín a chur i bhfeidhm:

The following is a summary of the responsibilities of the various school parties responsible for the execution of the disciplinary process.

 

 1. Bliainmhúinteoir / Year Head

 

 1. Scríobhann an bliainmhúinteoir nótaí ar VSware.

The year head reports incidents on VSware.

 1. Tuairisc sheachtaine – coimeádann an Bliainmhúinteoir súil ar an tuairisc seachtaine.

Monitoring of the weekly report is the responsibility of the Year Head.

 1. Beireann an Bliainmhúinteoir agus an Príomhoide cárta smachta ar an scoláire.

The administration of disciplinary cards is the responsibility of the Year Head and Principal/Deputy Principal.

 1. Coiste smachta – cuireann an Bliainmhúinteoir litir abhaile chun cruinniú an choiste smachta á chur in iúl do thuismitheoirí / caomhnóirí.

The Year Head notifies parents / guardians of a meeting of the board of discipline.

 1. Suíonn an Bliainmhúinteoir ar an choiste smachta.

The Year Head sits on the board of discipline.

 1. Buaileann an Bliainmhúinteoir le tuismitheoirí / caomhnóirí más gá. Mar shampla: má chailltear an dialann scoile…

The Year Head may contact parents / guardians where necessary. For example, if the school diary is lost.

 1. Conradh a phlé le scoláire más gá.

The Year Head will discuss a contract with a student where necessary.

 1. Rachaidh an Bliainmhúinteoir i dteagmháil leis an fhoireann tréadchúraim maidir le deacrachtaí a d’aimsigh an oide ranga agus a chuir sé/sí in iúl don Bhliainmhúinteoir.
  The Year Head will liaise with the Pastoral Care team in relation to any student experiencing difficulties which has been brought to their attention by the class tutor.

 

 

 1. Oide Ranga / Class Tutor

 

 1. Monatóireacht ar thréadchúraim sa scoil.

The class tutor monitors pastoral care for his/her students in the school.

 1. Tacaíocht agus comhairle a thabhairt d’aon scoláire in a rang a bhfuil deacrachtaí acu.
  To offer support and guidance to any student in their class experiencing difficulties.
 2. An bliainmhúinteoir a chur ar an eolas faoi dheacrachtaí atá ag dalta.

To advise the Year Head of any student that may be experiencing difficulties.

 

 1. Príomhoide Tánaisteach / Deputy Principal

 

 1. Suíonn an Príomhoide Tánaisteach ar an choiste smachta.

The Deputy Principal may sit on the Board of Discipline.

 1. Buaileann an Príomhoide Tánaisteach le tuismitheoirí / caomhnóirí nuair a bhíonn gá leis.

The Deputy Principal meets with parents when necessary.

 1. Déanann an Príomhoide Tánaisteach, in éineacht leis an Phríomhoide, monatóireacht ar an phróiseas smachta agus é á chur i bhfeidhm.

The Deputy Principal, together with the Principal, monitors the execution of the discipline process.

 1. Tugann an Príomhoide Tánaisteach tacaíocht don Bliainmhúinteoir agus é/í ag cur an próiseas i bhfeidhm.

The Deputy Principal supports the Year Head in his/her role in executing the process.

 

 1. Príomhoide / Principal

 

 1. Téann an Príomhoide i dteagmháil le tuismitheoirí / caomhnóirí más gá.

The Principal makes contact with parents / guardians where necessary.

 1. Cuireann an Príomhoide (nó an Príomhoide Tánaisteach má tá an Príomhoide as láthair) dalta ar fionraí más gá.

The Principal (or Deputy Principal in the Principal’s absence) may suspend a student if necessary.

 1. Tógann an Príomhoide cás an scoláire os comhair an Bhoird Bainistíochta más gá.

The Principal will inform the Bord of Management of a student’s case if the need arises.

 1. Glacann an Príomhoide céimeanna cóir le scoláire a dhíbirt ón scoil más gá.
  The Principal will take the necessary steps to expel a student should the need arise.
 2. Déanann an Príomhoide, in éineacht leis an Phríomhoide Tánaisteach, monatóireacht ar an phróiseas smachta agus é á chur i bhfeidhm.

The Principal, together with the Deputy Principal, monitors the execution of the discipline process.

 

Nóta: Ar mhaithe an scoláire is féidir leis na húdaráis scoile comhairle / tacaíocht a fháil ó sheirbhísí eile lasmuigh den scoil ag am ar bith tríd an phróiseas thuas luaite.

Note: The school reserves the right to contact outside agencies to seek advice / support regarding issues that may arise pertaining to any individual student.

Example: NEPS (National Educational Psychological Service), Tusla

 

PROISÉAS DISCIPLÍN / DISCIPLINE PROCESS

 

RANNÓG C: PRÓISEAS DISCIPLÍN DEARFACH / SECTION C: POSITIVE DISCIPLINE

 

Spreaganna agus Moladh / Incentives and Encouragement

 

Creideann an Coláiste i spreagadh agus moladh an duine agus tabharfar moladh do dhea obair agus iompar díograiseach mar seo a leanas:

Merit awards are used to reward and encourage good behaviour and recognise significant achievement.

 

 1. Spreaganna ó mhuinteoirí in ábhair aonaracha
  Incentives from individual subject teachers

   

   

 2. Notaí dearfacha sa dialann agus moladh sa rang
  Positive notes in the school diary, VSware and praise in class.

   

   

 3. Turasanna

Class trips and school tours.

 1. “Córais spreagúla”, ina measc, tá

School’s Incentive system includes, but is not confined to, the following:

 

 • Oíche Bhronnta Duaiseanna / Annual Prize-giving Ceremony
 • Gradam Dul Chun Cinn / Award for most improved students
 • Gradam Acadúil / Academic Award
 • Scoláire na Bliana / Award for Student of the Year
 • Cailín/Buachaill Spóirt na Bliana / Sports boy/girl of the year5.

 

SMACHTBHANNA/ MODHANNA SMACHTÚIL/

SANCTIONS/ DISCIPLINARY PROCEDURES

 

Bíonn gach múinteoir freagrach as smacht ina ábhar/ina hábhar féin. Is féidir cuntas de dhrochiompar mionchúiseacha a chur in iúl do thuismitheoirí trí chuntas a scríobh sa dialann ag an múinteoir ábhair. Déanfaidh an Bliainmhúinteoir taifead d’eachtraí tromchúiseacha ar Vsware. Iarrtar ar thuismitheoirí an dialann agus VSware a sheiceáil ag deireadh gach seachtain.

 

Each individual subject teacher is responsible for discipline in his/her class. Minor incidents of misbehaviour may be recorded in the diary by the subject teacher. Serious incidents of misbehaviour may be recorded on Vssware by the Year Head. Parents / guardians are asked to check the diary and VSware at the end of each week.

 

DIALANN & VSWARE/ DIARY & VSWARE

 

 1. Má fhaigeann dalta 4 droch nóta, tugann an Bliainmhúinteoir rabhadh trí bhéal dó/di, agus déanann an Bliainmhúinteoir taifead de seo ar Vsware.

 If a student receives 4 negative notes, a verbal warning is given by the Year Head and recorded on vsware.

 1. Má fhaigeann dalta 8 droch nóta, scríobhann an Bliainmhúinteoir rabhadh sa dialann, agus cuirtear an dalta ar tuairisc seachtaine. Ní mór don dalta síniú múinteora a fháil ina d(h)ialann ag deireadh gach rang le linn tuairisc seachtaine, agus déantar taifead ar seo ar Vsware.
  If a student receives 8 negatives notes, a written warning is posted in the diary, and student is placed on weekly report.  The student must get the signature of each teacher at the end of class for the duration of weekly report and this is recorded on vsware.
  .
 2. Cinntíonn an Bliainmhúinteoir gur síníodh an tuairisc seachtaine mar is ceart ag achan múinteoir, agus má tá, cuireann an Bliainmhúinteoir nóta dearfach sa dialann agus ar Vsware. Más é an cás nach bhfuil an tuairisc seachtaine síníthe ag achan múinteoir, gheobhaidh an dalta cárta smachta, agus déanfar taifead ar seo ar Vsware.

  The Year Head checks that the weekly report has been successfully signed by each teacher, and if so, the student will receive a positive note in the diary and on vsware. If this is not the case, the student will receive a disciplinary card, and this is recorded on vsware.

 3. Má fhaigheann dalta 12 nóta diúlacha, eiseofar cárta smachta agus déanfar taifead ar seo ar Vsware.
  If a student receives 12 negative notes, a discipline card is issued and recorded on vsware.
 4. Má fhaigheann dalta 16 nóta diúlacha, eiseofar cárta smachta agus déanfar taifead ar seo ar Vsware.
  If a student receives 16 negative notes, a further disciplinary card is issued and recorded on vsware.
 5. Má fhaigheann dalta 20 nóta diúlacha, eiseofar cárta smachta eile agus déanfar taifead ar seo ar Vsware.
  If a student receives 20 negative notes, a further disciplinary card is issued and recorded on vsware.
 6. Nuair atá 20 nóta diúltacha faigthe ag dalta, agus/nó 3 chárta smachta faigthe, ní mór don dalta dul os comhair coiste smachta.
  When a student has reached 20 notes and/or 3 discipline cards, the student must appear before a disciplinary committee.
 7. Má chailleann dalta a d(h)ialann scoile, ní mór dó/di dialann úr a cheannach, ar chostas €10.
  Where a student loses his/her school diary, a second diary must be purchased at a cost of €10.
 8. Má thagann dalta chuig rang gan dialann leis/léi, bronntar cárta smachta ar an dhalta.
  A disciplinary card will be issued to a student who does not have his/her diary in class.
 9. Má bhíonn nótaí á dtarraingt amach as an dialann scoile nó má bhíonn an dialann caillte faigheann an rangmhúinteoir tuairisc ó achan mhúinteoir mar gheall ar an dalta agus más gá iarrtar ar na tuismitheoirí/caomhnóirí teacht isteach ag am oiriúnach, chomh luath agus is féidir chun an cás a phlé.

     A report from each individual teacher will be sought by the class teacher of a student who removes notes from his/her school diary or who loses his/her school diary. If necessary a meeting may be arranged by the class teacher with a parent / guardian, at a mutually convenient time, to discuss the situation.

 

 

 1. Cuirfidh an Bliainmhúinteoir Cuntas ar dhrochiompar ag am sosa, am lóin, turasanna & imeachtaí churaclam breise nó drochiompar tromchúiseach sa seomra ranga ar VSware.

     Incidents of unacceptable behaviour at break time, lunch time, on school tours and other extra curricular outings or serious incidents of misbehaviour in the classroom may be recorded by the Year Head on VSware.

 

 

FAILLE AR AN GHAEILGE

 

Má dhéantar faille ar an Ghaeilge, eiseoidh an Príomhoide nó an Príomhoide Tánaisteach cárta smachta don dalta.

 

A discipline card will be issued by the Principal/Deputy Principal to any student who has been placed on detention 3 times.

 

 

CÁRTA SMACHTA / DISCIPLINARY CARD

 

Bronntar cártaí smachta ar na cúiseanna seo a leanas:

A student can receive a disciplinary card under the following circumstances:

 1. Má tá 12 nóta diúltacha scríofa ar chúl na dialainne, agus d’achan 4 nóta diúltacha faigthe ina dhiaidh sin.
  If there are 12 negative notes in the diary, and for each subsequent 4 negative notes thereafter.
 2. Má dhéanann an scoláire faillí ar an Ghaeilge (córas le deimhniú)..
  If a student neglects the Irish language.
 3. Ar chúiseanna tromchúiseacha / cuntais dhiúltacha ar VSware.
  For serious incidents of misbehaviour recorded on VSware.
 4. Nuair a fhágann dalta scoil gan cead
  When a student leaves school without permission.

 

COISTE SMACHTA / BOARD OF DISCIPLINE

 

Cuirfidh an Coiste Smachta an Próiseas Aisiríocha i bhfeidhm/

The Discpline Board will take the restorative approach to dealing with the case.

 

 1. Tar éis 3 chárta smachta a fháil, nó eachtra tromchúiseach, téann an dalta os comhair an choiste smachta. Cuirtear litir abhaile chun seo a chur in iúl do thuismitheoirí / caomhnóirí.

      Having received three discipline cards, or in the event of a serious incident, the student then comes before the Board of Discipline. Correspondence is made with parents/guardians making them aware of this.

 

 1. Beidh deis ag an scoláire a chás/a cás a chur os comhair an choiste smachta agus cuirfidh an coiste moltaí / smachtbhannaí le chéile.

      The student will be given an opportunity to place his/her case in front of the Board of Discipline and the Board will then put forward suggestions as to the best / most appropriate course of action.

 

 1. Beidh deis ag tuismitheoirí / caomhnóirí bheith i láthair ag an chruinniú seo. Cuirfear litir abhaile le seo a chur in iúl do thuismitheoirí / caomhnóirí.

      Parents / guardians will have the opportunity to be present at this meeting and correspondence will be made with them accordingly

 

 1. Thiocfadh leis an Phríomhoide/Phríomhoide Tánaisteach, an bliainmhúinteoir agus múinteoir amháin atá neamhspleách ón chás ata á plé (má ta múinteoir ar fáil) bheith páirteach sa choiste smachta.
  The Discipline Board may consist of the Principal, Deputy Principal, the Year Head and another teacher who is not involved in the case in question, if available.

 

Déanfaidh an Coiste Smachta moladh don Phríomhoide ar an chéim/ na céimeanna is fearr don dalta as seo amach. I measc na roghanna tá:

 

The Discipline Committee will make a recommendation to the Prinicpal on the best course of action for the student ivolved moving forward: Options may include:

 

 1. Tuairisc seachtaine.

Weekly report

 1. Conradh

            Place a student on contract

 1. An cás a chur chuig an Príomhoide le moladh an scoláire a chur ar fionraí. (Cásanna thromchúiseacha)

            Refer the student to the Principal in a case where suspension may be deemed necessary.

 

FIONRAÍ / SUSPENSION

 

An t-údarás mac léinn a chur ar fionraí

 

Tá údarás ag Bord Bainistíochta Coláiste Ailigh dalta a chur ar fionraí. I gcásanna ina

dtarmligean an Bord Bainistíochta an t-údarás seo don Phríomhoide, caithfidh an Bord é seo a dhéanamh go foirmiúil agus i scríbhinn. Bhí an t-údarás tugtha don Phríomhoide ag cruinniú Bord Bainistíochta ar 20 Aibreán 2016.

 

The Board of Management of Coláiste Ailigh has authority to suspend a student.  In cases where the Board of Management delegates this authority to the Principal, the Board must do so formally and in writing.  This authority was given to the Principal at a meeting of the Board of Management on April 20th 2016.

 

Nuair a chuirtear na smachtbhannaí uilig i bhfeidhm, agus má leanann an scoláire ag briseadh an chórais smachta go rialta, cuirfear an scoláire sin ar fionraí. Cuirfear seo in iúl do thuismitheoirí/caomhnóirí ag an phríomhoide. Tá sé de chead ag tuismitheoirí/caomhnóirí achomharc a dhéanamh ar an chinneadh seo.

If and when all procedures have been exhausted unsuccessfully and the student continues to breach the disciplinary code it may be necessary to suspend a student for a period of time. Parents / guardians will be notified of this decision by the Principal, as well as by letter through the post. Parents have the right to appeal this decision.

 

Beidh scoláire curtha ar fionraí má tharlaíonn roinnt eachtraí áirithe eile, mar shampla bheith as láthair ón scoil gan cead, mí-úsáid fón póca agus idirlín, bheith ag caitheamh tobac ar scoil nó nuair atá éide scoile an Choláiste á chaitheamh ag an scoláire.  Cuirfear cúis agus tréimhse na fionraí in iúl i scríbhinn do thuismitheoirí/caomhnóirí.

Certain other specific incidences may occur which also warrant suspension, eg unauthorised absence from school (mitching), mis-use of mobile phone and internet,  smoking on school premises/in school uniform etc.  Parents will be notified in writing of the reason for and duration of suspension.

 

 

Fionraí le linn scrúduithe Stáit

De ghnáth ba chóir don Bhord Bainistíochta an smachtbhanna seo a scrúduithe Stáit cheadú agus ní chaithfear é seo a úsáid ach nuair a bhíonn:

 

 • bagairt do dhea-ordú i reáchtáil an scrúdaithe
 • bagairt do shábháilteacht na mac léinn agus daoine eile
 • bagairt do cheart gach mic léinn eile leis an scrúdú a dhéanamh in atmaisféar suaimhneach.

 

Ní mór don smachtbhanna bheith mar fhreagra comhréireach ar iompar. Mar shampla, ní chuirfí i bhfeidhm ach go hannamh é más é seo an chéad uair a bhí mí-iompar i gceist leis an mac léinn áirithe seo, ach amháin i gcás go mbíonn bagairt ina fadhb do dhea-reáchtáil an scrúdaithe. Beidh an smachtbhanna seo a chur i bhfeidhm mar a dhéanfaí i gcásanna fionraí eile, agus beidh prionsabail agus nósanna imeachta na ngnáthamh cóir, a bhaineann le fionraithe, curtha i bhfeidhm. Tá treoir ar fáil do scoileanna san fhoilseachán Best Practice concerning Certificate Examinations de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna.

 

Suspension during a State examination

This sanction should normally be approved by the Board of Management and should only be used where there is:

 • a threat to good order in the conduct of the examination
 • a threat to the safety of other students and personnel
 • a threat to the right of other students to do their examination in a calm atmosphere.

 

The sanction should be a proportionate response to the behaviour. For example, it would rarely be appropriate for a first offence, unless there is a threat to the good order of the conduct of the examination. This sanction will be treated like any other suspension, and the principles and fair procedures governing suspensions will be applied. The DES Best Practice Guidelines concerning Certificate Examinations offer guidance to schools.

 

 

‘Uathfhionraí’

Is féidir leis an Bhord Bainistíochta a chinneadh, mar chuid de pholasaí na scoile maidir le smachtbhannaí, agus i ndiaidh próisis chomhairliúcháin leis an Phríomhoide, le tuismitheoirí/caomhnóirí, le múinteoirí agus le mic léinn, gur chóir go mbeadh fionraí ag gabháil le hiompar ainmnithe áirithe mar smachtbhanna. Ní bhaintear an dualgas, ámh, próiseas cuí an dlí agus nósanna imeachta a chomhlíonadh, le cinneadh uathfhionraí a bheith ag gabháil le hiompar ar leith.

 

‘Automatic’ suspension

The Board of Management may decide, as part of the school’s policy on sanctions, and following the consultation process with the Principal, parents, teachers and students, that particular named behaviours incur suspension as a sanction. However, a general decision to impose suspension for named behaviours does not remove the duty to follow due process and fair procedures in each case.

 

 

Nósanna imeachta i ndáil le fionraí láithreach

I gcás go mbreithníonn an Príomhoide gur chóir mac léinn a chur ar fionraí láithreach, ar mhaithe le sábháilteacht an mhic léinn, na foirne nó daoine eile, beidh réamh-imscrúdú reáchtáilte chun cás a bhunú a thacódh leis an fhionraí. Beidh an t- imscrúdú foirmiúil gearradh na fionraí a leanúint. Beidh feidhm láithreach ag gach coinníoll a ghabhann le fionraí.

 

Procedures in relation to immediate suspension

 

 

Where an immediate suspension is considered by the Principal to be warranted for reasons of the safety of the student, other students, staff or others, a preliminary investigation will be conducted to establish the case for the imposition of the suspension. The formal investigation will immediately follow the imposition of the suspension. All of the conditions for suspension apply to immediate suspension.

 

Tréimhse na fionraí

 

Ní bheidh an mac léinn curtha ar fionraí ar feadh tréimhse níos faide ná trí lá, ach amháin i gcúinsí eisceachtúla ina bhfuil an Príomhoide den tuairim go bhfuil tréimhse níos faide ná trí lá de dhíth chun cuspóir áirithe a bhaint amach. Má bhíonn fionraí níos faide ná trí lá á meas, caithfear an t-ábhar a atreorú chuig an Bhord Bainistíochta chun breithniú agus faomhadh a dhéanamh air, ag cur na gcúinsí in iúl maille leis na torthaí measta. Cuirfidh an Bord Bainistíochta teorainn deich lá le tréimhse amháin fionraí ar bith. Déanfaidh an Bord athbhreithniú foirmiúil ar mholadh ar bith chun mac léinn a chur ar fionraí, i gcás gurb ionann an fionraí iomlán agus níos mó ná fiche lá as láthair sa scoilbhliain reatha. Tá fionraí mar seo faoi réir achomhairc faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998 (féach 11.7 Achomhairc).

 

The period of suspension

A student will not be suspended for more than three days, except in exceptional circumstances where the Principal considers that a period of suspension longer than three days is needed in order to achieve a particular objective. If a suspension longer than three days is being proposed by the Principal, the matter should be referred to the Board of Management for consideration and approval, giving the circumstances and the expected outcomes. The Board of Management will place a ceiling of ten days on any one period of suspension imposed by it. The Board will formally review any proposal to suspend a student, where the suspension would bring the number of days for which the student has been suspended in the current school year to twenty days or more. Any such suspension is subject to appeal under section 29 of the Education Act 1998.

 

Má chuirtear scoláire ar fionraí do thréimhse do 6 lá nó níos mó caithfidh an Príomhoide seo a chur in iúl do EWO (Educational Welfare Officer). I gcás mar seo caithfidh an Príomhoide an fionraí a chur in iúl do Bhord Bainistíochta na scoile agus ní mór a chur in iúl do thuismitheoirí / caomhnóirí go bhfuil sé de cheart acu achomharc (appeal) a dhéanamh air.

Where a suspension period of 6 days or more is imposed by the Principal the EWO will be notified of the suspension. In such a case the Principal will inform the Board of Management of the decision and parents will be informed of their right to appeal.

 

Achomhairc

 

Tabharfaidh an Bord Bainistíochta deis achomharc a dhéanamh ar chinneadh Phríomhoide mac léinn a chur ar fionraí. I gcás cinntí a dhéanann an Bord Bainistíochta mac léinn a chur ar fionraí féadfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall próiseas achomhairc a sholáthar.

 

Appeals

 

The Board of Management will offer an opportunity to appeal a Principal’s decision to suspend a student. In the case of decisions to suspend made by the Board of Management an appeals process may be provided by the Donegal ETB.

 

 

Achomharc Alt 29

 

Nuair a bhíonn mac léinn curtha ar fionraí ag scoil ar feadh tréimhse a thabharfadh iomlán na fionraí ar an mac léinn sin go 20 lá scoile sa scoilbhliain reatha, is féidir leis na tuismitheoirí/caomhnóirí, nó le mac léinn atá 18 mbliana d’aois nó níos mó, cur isteach ar achomharc faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998, arna leasú ag an Acht Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2007.

Ag an am a mbíonn fionraí á cur in iúl do na tuismitheoirí/caomhnóirí, inseofar dóibh agus don mhac léinn faoina gceart achomhairc d’Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998 agus tabharfar eolas ar an dóigh chun achomharc a dhéanamh.

Beidh an t-achomharc a déanta ar an chéad dul síos don CG. I gcásanna ina dteipeann ar an achomharc don CG, is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí (nó mac léinn os cionn 18 mbliana d’aois) achomharc a dhéanamh le hArd-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna.

 

Section 29 Appeal

 

Where the total number of days for which the student has been suspended in the current school year reaches twenty days, the parents, or a student aged over eighteen years, may appeal the suspension under section 29 of the Education Act 1998, as amended by the Education (Miscellaneous Provisions) Act 2007.

At the time when parents are being formally notified of such a suspension, they and the student will be told about their right to appeal to the Secretary General of the Department of Education and Science under section 29 of the Education Act 1998, and will be given information about how to appeal.

The appeal will be made in the first instance to the ETB. Where an appeal to the ETB is concluded, parents, or a student aged over eighteen years, may appeal to the Secretary General of the Department of Education and Science.

 

 

An fionraí a chur i ngníomh

 

Fógra i scríbhinn

 

Tabharfaidh an Príomhoide fógra i scríbhinn do na tuismitheoirí/caomhnóirí agus don mhac léinn maidir leis an gcinneadh é/í a chur ar fionraí. Dearbhófar na nithe seo a leanas:

 

 • tréimhse na fionraí agus na dátaí ar a dtosóidh agus ar a gcríochnóidh an fhionraí
 • fáthanna na fionraí
 • clár staidéir ar bith le leanúint
 • socruithe ar fhilleadh ar scoil, agus gealltanais ar bith a gcaithfidh an mac léinn agus na tuismitheoirí/caomhnóirí a
 • foráil achomhairc don Bhord Bainistíochta
 • foráil achomhairc don BOO,
 • ceart achomhairc d’Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna (an tAcht Oideachais, 1998, alt 29).

 

Implementing the suspension

 

Written notification

The Principal should notify the parents and the student in writing of the decision to suspend. The letter should confirm:

 

 • the period of the suspension and the dates on which the suspension will begin and end
 • the reasons for the suspension
 • any study programme to be followed
 • the arrangements for returning to school, including any commitments to be entered into by the student and the parents.
 • the provision for an appeal to the Board of Management
 • the provision for an appeal to the ETB, if appropriate
 • the right to appeal to the Secretary General of the Department of Education and Science (Education Act 1998, section 29).

 

 

Forais chun deireadh a chur le fionraí

 

Is féidir deireadh a chur le fionraí má chinneann an Bord Bainistíochta an fhionraí a bhaint ar aon chúis nó má threoraíonn Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna don scoil an fhionraí a bhaint faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998.

 

Grounds for removing a suspension

 

A suspension may be removed if the Board of Management decides to remove the suspension for any reason or if the Secretary General of the Department of Education and Science directs that it be removed following an appeal under section 29 of the Education Act 1998.

 

 

I ndiaidh na fionraí

 

Cuirfear deireadh le fionraí ar an dáta a luadh i litir fhoirmiúil fógra do na tuismitheoirí/caomhnóirí faoin fhionraí.

 

After the suspension ends

 

A period of suspension will end on the date given in the letter of notification to the parents about the suspension.

 

An dalta a ath-imeascadh

Beidh socrú déanta ag an scoil le ball foirne (m.sh bliainmhúinteoir/oide ranga) tacaíocht a thabhairt don mhac léinn le linn phróiseas an ath-imeasctha.

 

Re-integrating the student

The school will arrange for a member of staff (eg class teacher) to provide support to the student during the re-integration process.

 

 

Scláta glan

Nuair a chuirtear deireadh le smachtbhanna ar bith, agus fionraí san áireamh, tabharfar deis don mhac léinn agus tacú leis/léi tosú as an nua.

 

Clean slate

When any sanction, including suspension, is completed, a student will be given the opportunity and support for a fresh start.

 

Taifid agus tuairiscí

 

Taifid imscrúdaithe agus cinnteoireachta

Coinneofar taifid fhoirmiúla/scríofa ar:

 

 • an t-imscrúdú (agus nótaí ar gach agallamh)
 • an phróiseas cinnteoireachta
 • an chinneadh agus réasúnaíocht an chinnidh
 • fhad na fionraí agus coinníollacha ar bith ceangailte leis an fhionraí.

 

Tuairisc don Bhord

Ba chóir don Phríomhoide tuairisc a thabhairt ar gach fionraí don Bhord Bainistíochta.

 

Tuairisc don BNLO

Tá sé de cheangal ar an Phríomhoide fionraithe a thuairisciú de réir threoirlínte tuairiscithe an BNLO (An tAcht Oideachais (Leas), 2000, alt 21(4)(a)).

 

Records and reports

 

Records of investigation and decision-making

Formal written records will be kept of:

 

 • the investigation (including notes of all interviews held)
 • the decision-making process
 • the decision and the rationale for the decision
 • the duration of the suspension and any conditions attached to the suspension.

 

Report to the Board of Management

The Principal should report all suspensions to the Board of Management, with the reasons for and the duration of each suspension.

 

Report to NEWB The Principal is required to report suspensions in accordance with the NEWB reporting guidelines (Education (Welfare) Act, 2000, section 21(4)(a)).

 

Athbhreithniú ar úsáid fhionraí

Déanfaidh an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar úsáid fhionraí sa scoil ar bhonn rialta chun a chinntiú go bhfuil a húsáid i gcomhréir le polasaithe na scoile, go ndéanfar pátrúin a scrúdú chun gnéithe a shainaithint a bhfuil tionchar acu ar iompar sa scoil agus a chinntiú go bhfuil úsáid fhionraí comhréireach agus éifeachtach.

 

Review of use of suspension

The Board of Management will review the use of suspension in the school at regular intervals to ensure that its use is consistent with school policies, that patterns of use are examined to identify factors that may be influencing behaviour in the school and to ensure that use of suspension is appropriate and effective.

 

Dibirt/Expulsion

 

Díbirt

Díbrítear mac léinn as scoil nuair a dhéanann Bord Bainistíochta cinneadh an mac léinn sin a eisiamh go buan ón scoil, tar éis don Bhord forálacha alt 24 den Acht Oideachais (Leas), 2000 a chomhlíonadh.

 

Expulsion

A student is expelled from a school when a Board of Management makes a decision to permanently exclude him or her from the school, having complied with the provisions of section 24 of the Education (Welfare) Act 2000.

 

An t-údarás mac léinn a dhíbirt

Tá údarás ag an Bbord Bainistíochta mac léinn a dhíbirt ón scoil. Tá an t-údarás seo ag an bhord bainistíochta amháin..

 

Authority to expel

The Board of Management of Coláiste Ailigh has the authority to expel a student. This authority is reserved to the Board of Management and will not be delegated.

 

Nósanna imeachta i ndáil le díbirt

Leanfar na céimeanna seo a leanas:

 

 1. Imscrúdú sonrach faoi stiúir an Phríomhoide.
 2. Moladh ón Phríomhoide chuig an Bord Bainistíochta.
 3. Breithniú an Bhoird Bhainistíochta ar mholadh an Phríomhoide, agus éisteacht a reáchtáil.
 4. Breithniúcháin an Bhoird Bhainistíochta agus bearta i ndiaidh na héisteachta.
 5. Comhairliúcháin arna n-eagrú ag an Oifigeach Leasa Oideachais.
 6. Dearbhú ar an chinneadh an mac léinn a dhíbirt.

 

Is don Bhord Bainistíochta é cinneadh a dhéanamh cad iad na tascanna sna céimeanna gnásúla seo a mbeadh gá cruinnithe ar leithligh a bheith ann dóibh agus cad iad na tascanna a bhféadfaí iad a chur i gcrích i gcruinniú amháin, i gcomhréir le fógra cuí a thabhairt do thuismitheoirí agus am cóir réasúnta a thabhairt d’éisteacht Boird.

 

 

Procedures in respect of expulsion

The following procedural steps will be taken:

 

 1. A detailed investigation carried out under the direction of the Principal.
 2. A recommendation to the Board of Management by the Principal.
 3. Consideration by the Board of Management of the Principal’s recommendation; and the holding of a hearing.
 4. Board of Management deliberations and actions following the hearing.
 5. Consultations arranged by the Educational Welfare Officer.
 6. Confirmation of the decision to expel.

 

It is a matter for each Board of Management to decide which of the tasks involved in these procedural steps requires separate meetings and which tasks can be accomplished together in a single meeting, consistent with giving parents/guardians due notice of meetings and a fair and reasonable time to prepare for a Board hearing.

 

Céim 1: Imscrúdú sonrach arna sheoladh faoi stiúir an Phríomhoide

Agus imscrúdú á dhéanamh ar líomhain, de réir gnáthamh cóir, ba chóir don Phríomhoide:

 

 • an mac léinn agus na tuismitheoirí/caomhnóirí a chur ar an eolas faoin mhí-iompar líomhnaithe, an chaoi a ndéanfar imscrúdú air agus go bhféadfadh díbirt a bheith mar thoradh air sin
 • gach deis a thabhairt do na tuismitheoirí/caomhnóirí agus don mhac léinn freagairt don ghearán go raibh mí-iompar tromchúiseach ann sula nglacfaí cinneadh smachtbhanna a ghearradh.

 

Má theipeann ar mhac léinn agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí freastal ar chruinniú, ba chóir don Phríomhoide scríobh chucu ag cur in iúl dóibh go bhfuil an scéal tromchúiseach, go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le freastal ar chruinniú athsceidealaithe agus, má theipeann orthu sin a dhéanamh, go mbeidh dualgas ar údaráis na scoile cinneadh a ghlacadh freagairt don iompar diúltach. Ba chóir don scoil taifead a choinneáil de na cuirí a seoladh chuig na tuismitheoirí/caomhnóirí agus na freagraí a fuarthas uathu.

 

Step 1: A detailed investigation carried out under the direction of the Principal

In investigating an allegation, in line with fair procedures, the Principal should:

 

 • inform the student and their parents/guardians about the details of the alleged misbehaviour, how it will be investigated and that it could result in expulsion
 • give parents/guardians and the student every opportunity to respond to the complaint of serious misbehaviour before a decision is made and before a sanction is imposed.

 

Céim 2: Moladh ón Phríomhoide chuig an Bord Bainistíochta

 

 

I gcás go bhfuil an Príomhoide den tuairim, bunaithe ar an imscrúdú ar an mí-iompar líomhnaithe, go bhfuil díbirt tuillte ag an mac léinn, cuireann an Príomhoide moladh faoi bhráid an Bhoird Bhainistíochta díbirt a bhreithniú. Dualgais an Phríomhoide:

 

 • a chur in iúl do na tuismitheoirí/caomhnóirí agus don mhac léinn go bhfuil iarrtha ar an Bhord Bainistíochta díbirt a bhreithniú
 • a chinntiú go bhfuil taifid ag na tuismitheoirí/caomhnóirí: ar na líomhaintí in aghaidh an mhic léinn; ar an imscrúdú; agus ar fhógra scríofa de na forais ar a bhfuiltear ag iarraidh ar an Bhord Bainistíochta díbirt a bhreithniú
 • na taifid chuimsitheacha chéanna a sholáthar don Bhord Bainistíochta a tugadh do na tuismitheoirí/caomhnóirí
 • na tuismitheoirí/caomhnóirí a chur ar an eolas maidir le dáta na héisteachta a bheidh á reáchtáil ag an Bhord Bainistíochta agus cuireadh a thabhairt dóibh freastal ar an éisteacht sin
 • comhairle a chur ar na tuismitheoirí/caomhnóirí gur féidir leo aighneachtaí scríofa agus ó bhéal a chur faoi bhráid an Bhoird Bhainistíochta
 • a chinntiú gur tugadh dóthain fógra do na tuismitheoirí/caomhnóirí ionas go bhféadfaidís ullmhú don éisteacht.

 

Step 2: A recommendation to the Board of Management by the Principal

Where the Principal forms a view, based on the investigation of the alleged misbehaviour, that expulsion may be warranted, the Principal makes a recommendation to the Board of Management to consider expulsion. The Principal’s duties:

 

 • inform the parents/guardians and the student that the Board of Management is being asked to consider expulsion
 • ensure that parents/guardians have records of: the allegations against the student; the investigation; and written notice of the grounds on which the Board of Management is being asked to consider expulsion
 • provide the Board of Management with the same comprehensive records as are given to parents/guardians
 • notify the parents/guardians of the date of the hearing by the Board of Management and invite them to that hearing
 • advise the parents/guardians that they can make a written and oral submission to the Board of Management
 • ensure that parents/guardians have enough notice to allow them to prepare for the hearing.

 

Céim 3: Breithniú an Bhoird Bhainistíochta ar mholadh an Phríomhoide agus

éisteacht a reáchtáil

 

Tá sé mar fhreagracht ar an Bhord athbhreithniú a dhéanamh ar an réamh-imscrúdú agus a bheith deimhin de gur reáchtáladh an t-imscrúdú i gceart de réir gnáthaimh chóra. Déanfaidh an Bord a athbhreithniú féin ar an doiciméadú go léir agus ar chúinsí uile an cháis. Cinntíodh an bord nach bhfuil aon duine a raibh aon pháirt aige/aici sa chás mar chuid de bhreithniúcháin an Bhoird (mar shampla, ball den Bhord a bheadh tar éis rud a líomhain in aghaidh mic léinn).

 

I gcás go gcinneann an Bord Bainistíochta mac léinn a dhíbirt, reachtófaí éisteacht. Ag an éisteacht, cuireann an Príomhoide agus na tuismitheoirí/caomhnóirí, nó an mac léinn atá ocht mbliana déag d’aois, nó níos sine, a gcás os comhair an Bhoird i láthair a chéile. Beidh deis tugtha do gach páirtí a gcás a dhéanamh agus cead a bheith acu fianaise an pháirtí eile a cheistiú. Féadfaidh an cruinniú deis a thabhairt freisin do thuismitheoirí a gcás a dhéanamh le go maolófaí an smachtbhanna. Agus an éisteacht á reáchtáil, beidh an Bord cúramach a chinntiú go bhfuil siad neamhchlaonta agus go bhfuil an chuma air go bhfuil siad neamhchlaonta, amhail idir an Príomhoide agus an mac léinn. D’fhéadfadh gur mhian leis na tuismitheoirí/caomhnóirí duine a bheith leo ag an éisteacht agus beidh an Bord ábalta é seo a éascú, ag teacht leis an deachleachtas agus de réir nósanna imeachta an Bhoird. Tar éis don Bhord an dá thaobh den scéal a chloisteáil ní bheidh an Príomhoide agus na tuismitheoirí/caomhnóirí i láthair i rith bhreithniúcháin an Bhoird.

 

 

Step 3: Consideration by the Board of Management of the Principal’s recommendation; and the holding of a hearing

 

 

It is the responsibility of the Board to review the initial investigation and satisfy itself that the investigation was properly conducted in line with fair procedures. The Board will undertake its own review of all documentation and the circumstances of the case. It will ensure that no party who has had any involvement with the circumstances of the case is part of the Board’s deliberations (for example, a member of the Board who may have made an allegation about the student).

 

Where a Board of Management decides to consider expelling a student, it will hold a hearing. At the hearing, the Principal and the parents/guardians, or a student aged eighteen years or over, put their case to the Board in each other’s presence. Each party will be allowed to question the evidence of the other party directly. The meeting may also be an opportunity for parents/guardians to make their case for lessening the sanction. In the conduct of the hearing, the Board must take care to ensure that they are, and are seen to be, impartial as between the Principal and the student. Parents/guardians may wish to be accompanied at hearings and the Board will facilitate this, in line with good practice and Board procedures.

After both sides have been heard, the Board will ensure that the Principal and parents/guardians are not present for the Board’s deliberations.

 

 

Céim 4: Breithniúcháin an Bhoird Bhainistíochta agus bearta i ndiaidh na héisteachta

 

Tar éis don Bhord clos ó na páirtithe uile, tá sé mar fhreagracht ar an mBord a chinneadh cibé acu an bhfuil bunús leis an líomhain agus, má tá, cibé acu an cóir an mac léinn a dhíbirt nó nach cóir. I gcás go bhfuil fíricí uile an cháis breithnithe ag an Bhord Bainistíochta, agus go bhfuil an Bord den tuairim gur chóir an mac léinn a dhíbirt tabharfaidh an Bord fógra don Oifigeach Leasa Oideachais i scríbhinn, agus na cúiseanna atá leis an tuairim seo (An tAcht Oideachais (Leas), 2000, a24(1)). Ní féidir an mac léinn a dhíbirt go dtí go bhfuil fiche lá caite ón lá ar a bhfaigheann an OLO an fógra i scríbhinn (An tAcht Oideachais (Leas), 2000, a24(1)).

 

Nóta:

 

Éireoidh le hachomharc in aghaidh díbeartha, go huathoibríoch faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998 más féidir a léiriú nár cuireadh an tOifigeach Leasa Oideachais ar an eolas de réir alt 24(1) nó nach bhfuil fiche lá caite ón dáta a fuair an tOifigeach Leasa Oideachais fógra go dtí cur i ngníomh na díbeartha (An tAcht Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2007, a4A). Cuirfidh an Bord in iúl do thuismitheoirí i scríbhinn faoina thátail agus na chéad chéimeanna eile sa phróiseas. Nuair atá sé beartaithe mac léinn a dhíbirt dearfaidh leis na tuismitheoirí/caomhnóirí go bhfuiltear anois chun é a chur in iúl don Oifigeach Leasa Oideachais.

 

Step 4: Board of Management deliberations and actions following the hearing

 

Having heard from all the parties, it is the responsibility of the Board to decide whether or not the allegation is substantiated and, if so, whether or not expulsion is the appropriate sanction. Where the Board of Management, having considered all the facts of the case, is of the opinion that the student should be expelled, the Board must notify the Educational Welfare Officer in writing of its opinion, and the reasons for this opinion. (Education (Welfare) Act 2000, s24(1)). The student cannot be expelled before the passage of twenty school days from the date on which the EWO receives this written notification (Education (Welfare) Act 2000, s24(1)).

Note:

An appeal against an expulsion under section 29 of the Education Act 1998 will automatically succeed if it is shown that the Educational Welfare Officer was not notified in accordance with section 24(1) or that twenty days did not elapse from the time of notification to the Educational Welfare Officer to the implementation of the expulsion (Education (Miscellaneous Provisions) Act 2007, s4A). The Board will inform the parents/guardians in writing about its conclusions and the next steps in the process. Where expulsion is proposed, the parents/guardians will be told that the Board of Management will now inform the Educational Welfare Officer.

 

 

Céim 5. Comhairliúcháin arna n-eagrú ag an Oifigeach Leasa Oideachais

 

Laistigh de thréimhse fiche lá ón dáta ar a bhfaigheann Oifigeach Leasa Oideachais fógra ó Bhord Bainistíochta go bhfuil sé beartaithe acu mac léinn a dhíbirt, ní foláir don Oifigeach Leasa Oideachais:

 

 • gach iarracht réasúnta a dhéanamh comhairliúcháin aonair a bheith ann leis an Phríomhoide, leis na tuismitheoirí/caomhnóirí agus leis an mac léinn, agus le haon duine eile a d’fhéadfadh cabhair a thabhairt
 • cruinniú a thionól leis na páirtithe a aontaíonn a bheith i láthair (An tAcht Oideachais (Leas), 2000, alt 24).

 

An cuspóir atá leis na comhairliúcháin agus leis an chruinniú ná a chinntiú go ndéantar socruithe le go leanfadh an mac léinn lena n-oideachas. D’fhéadfadh comhaontú a bheith mar thoradh ar na comhairliúcháin seo maidir le hidirghabháil mhalartach a sheachnódh díbirt. I gcás nach bhfuil sé de rogha leanúint ar aghaidh sa scoil, ámh, sa ghearrthéarma ar aon chuma, ba chóir don chomhairliúchán díriú ar fhéidearthachtaí oideachais eile.

Ar mhaithe le leas oideachais an mhic léinn, ba chóir dóibh siúd atá páirteach sa chás teacht le chéile leis an Oifigeach Leasa Oideachais agus pleanáil le haghaidh todhchaí oideachais an mhic léinn. Go dtí go gcríochnófar na comhairliúcháin seo faoi leanúnachas an mhic léinn san oideachas, féadfaidh an Bord Bainistíochta céimeanna a ghlacadh chun a chinntiú go gcoinnítear smacht agus go gcinntítear sábháilteacht na mac léinn (An tAcht Oideachais (Leas), 2000, a45(5)). Féadfaidh an Bord a bheith den tuairim go bhfuil sé oiriúnach an mac léinn a chur ar fionraí ag an am seo. Breathnóidh más dócha go gcuirfeadh sé isteach go mór ar fhoghlaim na mac léinn eile dá bhfanfadh an mac léinn seo sa scoil, nó go bhfuil bagairt ann do shábháilteacht na mac léinn eile nó na foirne.

 

 

 

 

Step 5: Consultations arranged by the Educational Welfare Officer

 

Within twenty days of receipt of a notification from a Board of Management of its opinion that a student should be expelled, the Educational Welfare Officer must:

 

 • make all reasonable efforts to hold individual consultations with the Principal, the parents/guardians and the student, and anyone else who may be of assistance
 • convene a meeting of those parties who agree to attend (Education (Welfare) Act 2000, section 24).

 

The purpose of the consultations and the meeting is to ensure that arrangements are made for the student to continue in education. These consultations may result in an agreement about an alternative intervention that would avoid expulsion. However, where the possibility of continuing in the school is not an option, at least in the short term, the consultation should focus on alternative educational possibilities. In the interests of the educational welfare of the student, those concerned should come together with the Educational Welfare Officer to plan for the student’s future education.

 

Pending these consultations about the student’s continued education, a Board of Management will take steps to ensure that good order is maintained and that the safety of students is secured (Education (Welfare) Act 2000, s24(5)). A Board may consider it appropriate to suspend a student 1during this time. Suspension will only be considered where there is a likelihood that the continued presence of the student during this time will seriously disrupt the learning of others, or represent a threat to the safety of other students or staff.

 

Céim 6. Dearbhú ar an chinneadh an mac léinn a dhíbirt

 

Tar éis na tréimhse fiche lá tar éis don Oifigeach Leasa Oideachais fógra a fháil, agus i gcás go bhfuil an Bord Bainistíochta fós den tuairim gur chóir an mac léinn a dhíbirt, dearbhóidh an Bord Bainistíochta i scríbhinn go bhfuil sé cinnte acu an mac léinn a dhíbirt (d’fhéadfaí an tasc seo a tharmligean ar an Chathaoirleach nó ar an Phríomhoide). Beidh na tuismitheoirí/caomhnóirí curtha ar an eolas láithreach go bhfuiltear chun dul ar aghaidh leis an díbirt. Inseoidh do thuismitheoirí agus do mhic léinn faoin gceart atá acu chun achomhairc agus foirm chaighdeánach a sholáthar dóibh ar a bhféadfaidís a n-achomharc a thaisceadh. Beidh taifead foirmiúil á choinneáil den chinneadh mac léinn a dhíbirt.

 

Step 6: Confirmation of the decision to expel

 

Where the twenty-day period following notification to the Educational Welfare Officer has elapsed, and where the Board of Management remains of the view that the student should be expelled, the Board of Management will formally confirm the decision to expel (this task might be delegated to the Chairperson and the Principal). Parents/guardians should be notified immediately that the expulsion will now proceed. Parents/guardians and the student should be told about the right to appeal and supplied with the standard form on which to lodge an appeal. A formal record will be made of the decision to expel the student.

 

Achomhairc

 

Is féidir le tuismitheoir, nó le mac léinn atá níos sine ná ocht mbliana déag d’aois, achomharc a dhéanamh ar an chinneadh díbeartha d’Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna, (faoin Acht Oideachais, 1998, alt 29).

Má tá an mac léinn ag freastal ar scoil faoi bhainistíocht Bhord Oideachais agus Oiliúna, caithfear an t-achomharc a dhéanamh ar an chéad ásc don BOO. I gcásanna ina gcuirtear achomharc don BOO i gcrích, is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí, nó leis an mac léinn atá níos sine ná ocht mbliana déag d’aois, dul ar aghaidh agus achomharc a dhéanamh le hArd-Rúnaí na Roinne Oideachais agus Scileanna.

 

Appeals

A parent, or a student over the age of 18 years, may appeal a decision to expel to the General Secretary of the Department of Education and Skills (under section 29 of the Education Act, 1998).

The appeal must be made in the first instance to the Donegal ETB. Where an appeal to the ETB has been concluded, parents/guardians, or a student aged over eighteen years, may go on to appeal to the Secretary General of the Department of Education and Skills.

 

An próiseas achomhairc

 

Tosaíonn an próiseas faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998 le hidirghabháil á soláthar ag idirghabhálaí ceaptha ag an gCoiste Achomhairc (An Roinn Oideachais agus Scileanna). Le tuilleadh eolais a fháil faoin bPróiseas Achomharc, agus riachtanais le haghaidh doiciméadúcháin agus na céimeanna sa phróiseas, féach treorú reatha na Roinne Oideachais agus Scileanna.

 

The appeals process

The appeals process under section 29 of the Education Act 1998 begins with the provision of mediation by a mediator nominated by the Appeals Committee (Department of Education and Science). For further details about the Appeals process, including requirements for documentation, and the steps in the process, refer to current DES guidance.

 

Athbhreithniú ar úsáid díbeartha

 

Déanfaidh an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar úsáid díbeartha sa scoil ar bhonn rialta chun a chinntiú go bhfuil a húsáid i gcomhréir le polasaithe na scoile, go ndéanfar pátrúin úsáide a scrúdú chun gnéithe a shainaithint a d’fhéadfadh a bheith ag imirt tionchair ar iompar sa scoil agus a chinntiú go n-úsáidtear díbirt go hiomchuí.

 

Review of use of expulsion

 

The Board of Management will review the use of expulsion in the school at regular intervals to ensure that its use is consistent with school policies, that patterns of use are examined to identify factors that may be influencing behaviour in the school, and to ensure that expulsion is used appropriately.

 

Procedures in cases of Expulsion

 

 • The student will be withdrawn from class immediately
 • Parents/guardians/Guardians will be notified in writing/or by telephone, informing and advising them of the Principal’s recommendation for expulsion.
 • Parents/guardians/Guardians may present a case to the Principal by meeting him/her. Following such a meeting, the Principal will inform them of his/her decision/recommendation.
 • If an expulsion is recommended by the Principal, the Board of Management will meet to make a decision on the matter.
 • Parents/guardians/Guardians will be informed of their rights to present a case to the Board of Management before a decision is reached.
 • Parents/guardians/Guardians may appeal the decision of the Board of Management to a Sub-Committee of the County Donegal ETB within 7 days of the Board of Management meeting at which the case had been heard.

 

Policies & Procedures for Suspension and Expulsion:

 

The Board of Management at the school has formally delegated to the Principal the authority to suspend a student. This authority is devolved under section 31 of the Vocational Education (Amendment) Act 2001 by the ETB to the Board of Management of a school. Suspension or possible expulsion will be applied, following an enquiry by the Principal, a staff member or disciplinary council delegated by him/her to do so.

In relation to all investigations the following principles and procedures will apply:

 

 • Timelines
 • Confidentiality
 • The right to be heard
 • The right to impartiality
 • The right to appeal

 

Procedures in cases of immediate suspension

 

 • The student will be withdrawn from his/her class immediately but kept under constant supervision
 • The Parents/guardians/Guardians will be notified in writing and by telephone  informing them of the problem and duration of the suspension
 • The Parents/guardians/Guardians may present a case to the Principal by meeting him/her. Following such a meeting, the Principal will review the case and inform the Parents/guardians/Guardians of his/her decision
 • If a suspension of more than 3 days is to be applied, the Board of Management, through the chairman will be informed.
 • The Parents/guardians/Guardians may appeal the decision of the principal to the Board of Management where they may present a case to the Board.
 • If the Board of Management upholds the decision of the Principal, the Parents/guardians/Guardians may appeal the case to a Sub-Committee of the County Donegal Vocational Education Committee within 7 days of the Board of Management meeting at which the case had been heard.
 • Parents/guardians/Guardians together with the offending student must meet with the Principal or his/her representatives before the student is re-admitted to the school.
 • Students who have been suspended for behaviour related offences will not be permitted to represent the school in any capacity during the school year.
 • Any work in preparation for State examinations, missed through suspension, is the responsibility of the student.

 

 

 

 

Declaration (Parents/guardians/students)

 

 

 

 

 

 

DÁTA: _____________

 

A thuismitheoirí/caomhnóirí dhil

TAG: CÓD IOMPAIR/ CODE OF BEHAVIOUR

Iarraimid ar thuismitheoirí/caomhnóirí Cód Iompair na Scoile a léamh go cúramach agus an litir seo a shíniú agus a chur ar ais chuig an scoil le do mhac/iníon ar an chéad lá, ________________. Tá an polasaí seo le fáil ar suíomh idirlín Choláiste Ailigh, www.colaisteailigh.ie., faoin táb “Polasaithe”. Baileoidh an Ceann Bliana an litir seo ar an chéad lá den téarma.

Parents are requested to read the Code of Behaviour and return this letter of confirmation, duly signed to the school with your son/daughter on their first day, _____________.  The Code is available to read on Coláiste Ailigh’s website, www.colaisteailigh.ie ., under the “Polasaithe” tab. This letter will be collected by the Year Head on the first day of term.

——————————————————————————————————————————————————

Dearbhú/Declaration :

Mise/Muidne, tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) I, We, the Parent(s)/Guardian(s) of

 

Dalta/Student: _________________________________________________________ 

 

Tá rialacha i gCód Iompair Choláiste Ailigh léite agam/againn agus, i ndiaidh iad a phlé le mo mhac/iníon, gabhaim tacaíocht le Bord Bainistíochta, Bainistíocht agus Foireann na scoile, na rialacha agus próiseas atá leagtha amach sa Chód Iompair a chur i bhfeidhm le linn a (h)oideachas i gColáiste Ailigh.

 

I/we, having read the rules in Coláiste Ailigh’s Code of Behaviour, and discussed it with my son(s)/daughter(s), undertake to support the Board Of Management, School Management and Staff in the implementation of school rules and disciplinary procedures as outlined for the duration of his/her education in Coláiste Ailigh.

 

 

Tuismtheoir(í)/Caomhnóirí Sínithe/Signed:           ___________________________________________________________

Parent(s)/Guardian(s)  Sínithe/Signed:                   ___________________________________________________________

 

Dearbhú an Dalta: (le síniú ag dalta ag freastal ar Choláiste Ailigh)

Student Declaration (To be signed by student attending Coláiste Ailigh)

Léigh mé na rialacha atá i gCód Iompair Choláiste Ailigh, agus phléigh mé iad le mo thuismitheoir(í)/caomhnóir(í) agus geallaim go glcoífidh mé leis na rialacha atá leagtha síos. I have read the rules contained in Coláiste Ailigh’s Code of Behaviour, and having discussed it with my Parent(s)/Guardian(s) will abide by all its conditions as outlined.

Dalta/Student:     Sínithe/Signed: _______________________________________________ 

 

 

 

Agúisín le Cód Iompar na Scoile : Addendum to School Code of Behaviour